5 loại giấy tờ cần thiết để được mua nhà ở xã hội

Các loại giấy tờ gồm có: Đơn đăng ký mua/thuê/thuê mua NOXH; Giấy xác nhận đối tượng/ thực trạng nhà ở; Giấy chứng minh điều kiện thu nhập; Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú và đóng bảo hiểm. Thông tư số 09/2021/TT – BXD, từ ngày 1/10/2021, mẫu giấy tờ chứng minh … Đọc tiếp 5 loại giấy tờ cần thiết để được mua nhà ở xã hội